KONKURS ZA RASPODELU STIPENDIJA ZA SKOLSKU 2015/16 GODINU

2015-09-04 10:35:22
I) USLOVI ZA RASPODELU STIPENDIJA
U sklopu programa za pomoć učenicima za prevazilaženje poteškoča tokom njihovog procesa obrazovanja iz redova romske, aškalijske i egipčanske zajednice preko raspodele stipendija i pružanja pomoći mentorisanja odnosno tutorstva, koji finansira Ministarstvo za obrazovanje, nauku i tehnologiju, Romski obrazovni fond, Švajcarska agencija za razvoj, Švajcarska fondacija HEKS i Britanska ambasada na Kosovu, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i tehnologiju i NVO Glas Roma, Aškalija i Egipčana objavljuju konkurs za raspodelu školskih stipendija i apliciranje za program mentorstva za školsku godinu 2015/16.

Pravo na apliciranje imaju svih učenici iz redova navedenih etničkih grupacija, koji pohadjaju srednju školu (od I do IV razreda). Njihova selekcija će se izvršiti na bazi njihovog prosečnog uspeha u prethodnoj školskoj godini i materijalnog stanja njihove porodice. Isto tako, uzeće se u obzir slučajevi dece bez roditeljskog staranja, adresa stanovanja odnosno udaljenost od škole itd. Kandidatkinje ženskog pola će imati prednost tokom odabira novih korisnika programa za stipendije. 

II) POTREBNA DOKUMENTACIJA
Kandidat koji želi da aplicira treba da podnese sledeća dokumenta odnosno tražene formulare:
1.   APLIKACIJA
2.   POTVRDA OD ŠKOLE o redovnom pohadjanju
3. DOKAZ o postignutom uspehu tokom prošle školske godine (kopiju svedočanstva)
4.   Potpisanu IZJAVU od strane aplikanta o njegovoj etničkoj pripadnosti, overenu od strane lokalne Kancelarije za zajednice i povratak.
5. Za socijalne slučajeve - POTVRDU od strane Centra za socijalni radi da je porodica korisnik šeme socijalne pomoći odnosno POTVRDU od strane Centra za zapošljavanje za jednog ili oba roditelja u slučaju da su roditelji nezaposleni odnosno UGOVOR od strane poslodavca za jednog ili oba roditelja u slučaju da su roditelji u radnom odnosu, i
6. Za decu siročad – POTVRDU od strane nadležnog Centra.

III)  ROK ZA PODNOŠENJE APLIKACIJA
Rok za podnošenje aplikacija iz ovog konkrsa je od 01 septembra do 22 septembra 2015. godine. Aplikacije predate nakon isteka ovog konkursa ili nepotpuna dokumentacija se neće uzeti u obzir.

IV)  KRITERIJUMI  ZA  RANGIRANJE KANDIDATA 
Rangiranje dobitnika će se vršiti po sledećim kriterijumima:
- uspeh u prethodnoj školskoj godini (maksimum 60 poena)
-     socio-ekonomsko stanje porodice (maksimum 20 poena)
-     fizička udaljenost škole od mesta stanovanja (maksimum 5 poena)
-     nepostojanje roditeljskog staranja (maksimum 5 poena)
-     kandidatkinje (učenice) će imati prednost u odabiru (10 poena).

U slučaju da kandidati ne podnesu relevantu dokumentaciju kako bi dokazali sa kojim prihodima i koliko porodica raspolaže, mogu dobiti negativne poene, koji mogu umanjiti njihovu šansu da dobiju stipendiju.
Kandidati se rangiraju na bazi ukupnog broja poena koje mogu dobiti na osnovu kriterijuma navedenih u ovom konkursu.

V) PROCES
Zainteresovani kandidati za stipendiju odnosno mentorsstvo mogu preuzeti aplikaciju i predati dokumentaciju kod direktora svoje srednje škole, odnosno u kancelarijama MONTa ili VoRAEa. 
Rang-lista će biti objavljena u što kraćem roku, po isteku roka apliciranja i prikupljanja odnosno procesuiranja svih aplikacija.

Svaki kandidat ima pravo da se ne slaže sa rang-listom, i u roku od 5 dana, od datuma objavljivanja rezultata na opštinskoj oglasnoj tabli ili internet stranici MONTa ili VoRAEa, može predati žalbu nadležnoj komisiji. Žalba mora biti obrazložena odnosno mora sadržati relevantu dokumentaciju koja podržava navode iz žalbe. Odgovor na žalbu će se predati u roku od tri dana, kada će rang-lista biti pravosnažna.
Na osnovu odluke nadležnog Odbora, učenik će potpisati ugovor sa MONTom ili VoRAEom, na bazi kojeg će se odrediti obaveze i prava iz navedenog dokumenta..
Stipendija je nepovratna. Korisniku stipendije se može uskratiti pravo na stipendiju ukoliko se ustanovi da su dokumenta nevažeća odnosno ukoliko korisnik ne bude ispunjavao svoje obaveze iz ugovora.

VI) PLAČANJE STIPENDIJE
Ukupan iznos stipendije je 300 EUR. Učeniku će se izvršiti uplata tokom školske godine, preko bankarskog računa (lično ili roditelja).
Za više informacija, možete pozvati na 038 200 200 081; 049 100 759; 044 880 054 ili možete nam pisati na  fisnikbajrami5@gmail.com apo o.butic@vorae.org, ili možete posetiti naše internet stranice  www.masht- gov.net ili www.vorae.org ili facebook stranicu Voice of Roma, Ashkali and Egyptians.

Formu aplikacije mozete skinuti ovde.